Freshlife Sport- és Élménytábor ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Általános információk

I.1. Szervező adatai

Szervezet neve: Freshlife Szabadidősport- és Életmód Egyesület

Rövidített neve: FRESHLIFE

Székhely: 2013 Pomáz, Előd utca 19.

Statisztikai számjel: 18714997-9312-529-13

Adószám: 18714997-1-13

Nyilvántartást vezető szerv: Budapest Környéki Törvényszék

Szervezet nyilvántartási száma: 13-02-0004818

Országos azonosító: 1400/60519/2006/2300000725518

I.2. Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: +36709335301

E-mail: info@freshlife.hu

Honlap: www.freshlife.hu

Postacím: 2013 Pomáz, Előd utca 19.

II. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya

1. Az ÁSZF célja azoknak az általános feltételeknek a megállapítása, melyek a Szervező és a Szervező által működtetett Táborok résztvevői közötti jogviszony részét képezik, alapjául szolgálnak.

2. Az ÁSZF tárgyi hatálya Szervezőnek a jelen ÁSZF alapján nyújtott táboroztatások szervezésére és lebonyolítására terjed ki.

3. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: a Szervező, a Táborozó és a Táborozó törvényes képviselői.

4. Az ÁSZF a Szervező honlapján történő megjelentetéssel lép hatályba. A feltöltés dátuma jelzi az aktuális ÁSZF érvényességét.

III. A jelentkezés menete, szerződéskötés

1. A Szervező a 2021 tanévet követő iskolaszüneti időszakban megszervezi a FRESHLIFE Sport-és élménytábort, melynek programjában részvételi lehetőséget biztosít a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő Táborozó számára.

2. A részvétel előfeltételei:

2.1. A Táborban legalább 8. életévüket betöltött és 14 évesnél nem idősebb, megfelelő egészségi állapotban lévő Táborozók vehetnek részt, az egészségi állapotról a szülő részletesen nyilatkozni köteles az NNK által elvárt szülői egészségügyi nyilatkozaton.

2.2. A táborozási díj maradéktalan megfizetése a tábor kezdete előtt legalább 5 munkanappal megtörtént.

3. Táborozó törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a Szervező a Táborozó részére ottalvási lehetőséget a Tábor napközis jellegéből fakadóan nem biztosít.

4. A Szervező és a Táborozó, illetve törvényes képviselői közötti jogviszony – Szerződés – a Szervező honlapján megtalálható jelentkezési lap kitöltésével, valamint a jelentkezés Szervezői elfogadásával és visszaigazolásával jön létre. A jelentkezési lap kitöltésével a Táborozó, illetve törvényes képviselője tanúsítja az ÁSZF megismerését és elfogadását. Szervező a jelentkezés elfogadását elektronikusan igazolja vissza.

IV. A felek jogai és kötelezettségei

1. Szervező köteles a Honlapján meghirdetett szolgáltatást teljesíteni.

2. Törvényes képviselő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Szervező nem teljesíti a vállalt szolgáltatást.

3. A Szervező jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:

– Táborozó a házirendet több alkalommal megszegi;

– Táborozó a házirendet súlyosan megszegi;

– Táborozó fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít társaival, vagy a Szervező személyzettel szemben.

Azonnali hatályú felmondás esetén a Törvényes képviselő köteles a Táborozót a Táborból haladéktalanul elvinni. Azonnali hatályú felmondás esetén a Szervező a Részvételi díjat sem  részben, sem egészben nem köteles visszatéríteni.

4. Táborozó köteles követni a táborozás során neki adott utasításokat. Az ezen utasítások betartásának elmulasztásából fakadó sérülésért, vagyoni és nem vagyoni károkért a Táborozó, illetve Törvényes képviselője felelős.

5. A táborok során használt eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó Táborozó Törvényes képviselője köteles megtéríteni. Több Táborozó által közösen okozott ilyen kárért az érintett Törvényes képviselők egyetemlegesen felelnek.

6. Értékes tárgyak és készpénz megőrzését Szervező nem vállalja, ezekért semminemű felelősséget nem vállal.

7. Szervező jogosult a tábor ideje alatt a foglalkozásokon, programokon marketing célokra felhasználásra kerülő fotót és videó felvételt készíteni.

8. A Tábor az általános munkarend szerinti munkanapokon kerül megszervezésre, az alábbi napirend szerint:

07:30 – 09:00      -Táborozók érkezése

09:00 – 10:00      -Reggeli program/utazás

10:00 – 10:30      -Tízórai

10:30 – 12:30      -Délelőtti program

12:30 – 13:30      -Ebéd

13:30 – 16:00      -Délutáni program

16:00 – 16:30      -Uzsonna

16:30 – 17:30      -Táborozók átadása a Törvényes képviselőknek

A Szervező fenntartja a jogát, hogy a jelen pontban megjelölt programot módosítsa (szabad kapacitás, időjárás, külső helyszínen megvalósuló program, stb. függvényében).

9. A 8. pontban megjelölt érkezési időben a Törvényes képviselő a Táborozót a Tábor programjainak és az időjárásnak megfelelő öltözetben a Tábor képviselőjének átadja, és a Tábor napi programjának befejezésekor, a 8. pontban megjelölt időben átveszi. A Törvényes képviselő köteles legkésőbb 17:30 órakor elvinni a Táborozót a Táborból.

10. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Tábor programja magyar nyelven folyik.

11. A Táborozók felügyeletével kapcsolatban a Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy 10 fő Táborozóra vetítve 1 fő kísérőt biztosít.

12. A Törvényes képviselő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tábor első napján 3 napnál nem régebbi Törvényes képviselői egészségügyi nyilatkozattal, vagy orvosi igazolással bizonyítja annak tényét, hogy a Táborozó a táborozáshoz megfelelő egészségügyi állapotban van. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vállalja az egyedi gondoskodást, illetve folyamatos felügyeletet igénylő Táborozók táboroztatását. Amennyiben a jelen pontban foglalt kérdésekben a Törvényes képviselő előzetesen nem, vagy nem teljeskörűen, illetve a valóságnak nem megfelelően tájékoztatja a Szervezőt, Szervezetőt semmiféle felelősség nem terheli.

13. Amennyiben a Tábor ideje alatt a résztvevő Táborozó megbetegszik, a Törvényes képviselő köteles ennek tényéről a Tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a Táborozót annak teljes gyógyulásáig a Táborba nem viheti. Amennyiben a Táborozónak a Tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a Táborozó megbetegedését észleli, a Szervező haladéktalanul értesíti a Törvényes képviselőt, aki köteles a Táborozót a Táborból haladéktalanul elvinni. Megkezdett turnus esetén a betegség miatt kimaradt napok pótlására a Szervező kizárólag pótdíjfizetés mellett biztosít lehetőséget, melynek díja 3.000 Ft / nap. Amennyiben a Táborozó betegség miatt nem tudja megkezdeni a táborozást és ezt a Törvényes képviselő a tárgyhét előtti pénteken 12:00 óráig írásban jelzi, a Szervező lehetőséget biztosít egy későbbi turnusban való részvételre pótdíj fizetése nélkül. Ebben az esetben a betegség tényéről a Törvényes képviselő orvosi igazolást köteles bemutatni.

14. A Szervező a Táborozó felügyeletéért felelősséget vállal, amely azonban nem terjed ki olyan esetekre, melyek a felügyelet körén kívül esnek (pl: ruhaszakadás stb.) vagy olyan esetekre, amikor a Táborozó a felügyelői utasítást megtagadja. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Szervező a Táborozó által a Táborba hozott eszközökért, értékekért nem vállal felelősséget (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, zenelejátszó stb.)

15. Mind a Táborozó, mind a Törvényes képviselő köteles betartani a Tábor házirendjét és csoportot irányító pedagógus, valamint a Szervező alkalmazottainak, munkatársainak utasításait.

16. A Kiskorú Táborozó az Esemény ideje alatt a Szervező  felügyelete alatt áll. A Kiskorú törvényes képviselője a jelentkezési felületen köteles tájékoztatni a Szervezőt a Kiskorút érintő minden olyan körülményről, amely a biztonságos felügyeletét  érintheti, így különösen, de nem kizárólagosan arról, ha a Kiskorú:

– rendszeresen valamely gyógyszert szed, illetve, ha a gyógyszer szedését ellenőrizni kell;

– valamely gyógyszerre, ételre, vagy más anyagra, állatra stb. allergiás;

– bizonyos tevékenységeket valamely okból nem folytathat, nem gyakorolhat;

– étel- illetve italérzékenysége áll fenn;

– az Tábor valamely programján valamely okból nem vehet részt.

17. A 16. pontban megjelölt tájékoztatás elmulasztásából eredő valamennyi kárért és esetleges egyéb  hátrányokért a kiskorú törvényes képviselője a felelős.

18. A Kiskorú és a törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a Kiskorú saját, illetőleg törvényes képviselője felelősségére vesz  részt az Szervező által szervezett Tábor sport- és egyéb játékprogramjain.

19. A részvételi díj a folyamatos felügyeletet, napi háromszori étkezést (reggeli, ebéd, uzsonna), a délelőtti, délutáni programokat, a táborban használatra kerülő eszközök használatának költségeit, valamint a kézműves foglalkozásokhoz szükséges anyagok és eszközök költségeit tartalmazza.

20. A Kiskorú a Tábort a törvényes képviselő személyes jelenléte, illetve írásos kérelme, engedélye nélkül nem hagyhatja el.

21. A Kiskorú kizárólag törvényes képviselője, vagy bármilyen, általa írásban megjelölt harmadik  személy részére adható át.

22. A Kiskorú által a Szervezőnek, illetve harmadik személynek okozott kárért a törvényes képviselő teljes mértékben felelős.

23. Szervező tájékoztatja a Táborozót és Törvényes képviselőjét, hogy az Táborban, annak során, idején – akár az egyes kiskorúak azonosítására is alkalmas módon- videó-, kép- és hangfelvételek (továbbiakban: Felvétel(ek)) készülhetnek. A Felvételek nem sérthetik a Kiskorú személyiségi  jogait, méltóságát. A Felvételek kizárólagos jogosultja a Szervező. A Felvételek célja, hogy azok bemutassák a Tábor hangulatát, a szervezett programokat és a Tábor eredményeit. A Kiskorú  törvényes képviselője, a külön nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és Szervező részére történő átadásával hozzájárul ahhoz, hogy az így elkészült Felvételek a Szervező részéről a fenti célból és körben, felhasználásra kerüljenek, mely felhasználásokért ellenértékre nem tartanak igényt. A Kiskorú törvényes képviselője bármikor a Szervező adatkezelési tájékoztatójában megjelölt elérhetőségére küldött írásos kérelemben kérheti, hogy a Kiskorúról készült Felvételek ne vagy korlátozottan kerüljenek  felhasználásra, illetve kerüljenek törlésre.

IV. A szolgáltatás díja, a fizetés menete

1. A Szolgáltatás díja a Jelentkezési lapon és a Tábor részletes leírásánál feltüntetett díj.

2. A Jelentkezési lap kitöltését követően Szervező e-mail útján megküldi Törvényes képviselő részére a visszaigazoló e-mailt, amely tartalmazza a pontos fizetési határidőt és a fizetési lehetőségekre vonatkozó tudnivalókat.

3. A Törvényes képviselő vállalja, hogy a Táborban való részvétel díját a jelentkezési lap kitöltésétől számított 10 munkanapon belül – de legkésőbb a kiválasztott turnus indulása előtt 5 munkanappal (hétfő 12.00-ig) – átutalja az alábbi bankszámlaszámra.

Bankszámlaszám: 12010374-01555087-00100004

IBAN: HU40120103740155508700100004

SWIFT kód: UBRTHUHB

4. A részvételi díjat átutalással vagy személyes bankfióki befizetéssel lehet teljesíteni a fenti bankszámlaszámra. A bankfiókban történő személyes befizetés, illetve az átutalás során a közlemény rovatában fel kell tüntetni a jelentkezés visszaigazolásában szereplő turnus számát és a gyermek nevét. Az ennek elmulasztásából vagy a közlemény hibás feltüntetéséből eredő károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket a jelentkező viseli.

V. Lemondás, módosítás

1. A Szervező lehetőséget biztosít a Törvényes képviselő számára, hogy a részvételi szándékát módosítsa, a Táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás felmondása, illetve módosítása az alábbiak szerint történhet:

Felmondási feltételek: amennyiben a Szülő a kiválasztott turnus kezdőnapja előtt legalább 5 munkanappal lemondja a Táborozó részvételét, a Szervező a Tábor díjának 50%-át visszafizeti a Törvényes képviselőnek. Amennyiben a felmondási szándékot a Törvényes képviselő fenti időpontnál később jelzi, a Szervezőt a Tábor teljes díja megilleti. Szervező jogosult ezen feltételektől méltányossági alapon eltérni.

Módosítási feltételek: az időpont módosítása a kiválasztott turnus kezdő napját megelőző szerda 12:00 óráig díjtalan, a megjelölt időpont után a Szervező 5.000 Ft ügyintézési díjat jogosult felszámítani.

A lemondásra, módosításra kizárólag zárólag írásos (levélben vagy e-mailben küldött) értesítés alapján kerül sor, Szervező csak az ilyen formában tett igényeket köteles tudomásul venni.

VI. Panaszkezelés

1. Amennyiben a felhasználónak a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban panasza van, úgy azt postai levél útján jelentheti be.

2. Szervező a panaszt kivizsgálja és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja Panasztevőt. Amennyiben a Panasztevő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy békéltető testülethez fordulhat.

3. A békéltető testület eljárásának feltétele, hogy a Panasztevő megkísérelje rendezni a vitát közvetlenül a Szervezővel, ennek eredménytelensége esetén lehet igénybe venni a békéltető testület eljárását. A testület hatáskörébe tartoznak a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos fogyasztói jogviták. A jogvita esetén a Szervező székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület.

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

4. A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani. Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy a Felek kikötik a Szervező székhelye szerint illetékes, az ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

VII. Záró rendelkezések

1. Szervező a személyes adatok kezelését az Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint végzi, mely honlapján elérhető.

2. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

VIII. Különleges rendelkezések a COVID19 járvány kapcsán

1. A táborokban kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző gyermek illetve szervező vehet részt, melyről a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet alapján nyilatkozni is szükséges.

2. A tábor működtetése során különös figyelemmel kell lenni a személyi higiénia betartására, melynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, valamint a köhögési etikett betartása, mely továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze. Ezzel kapcsolatban a szervező tájékoztatja a résztvevőket a tábor első napján.

3. A működés során a szervező kiemelt figyelmet fordít a résztvevők által használt helyiségek, eszközök és mellékhelyiségek napi többszöri fertőtlenítő takarítására.

4. A résztvevők számára mindenkor biztosított a tábor során a kézmosás, vagy kézfertőtlenítés lehetősége.

5. Az étkeztetés során a szervező az NNK által előírt szabályok szerint jár el és az ételszolgáltatótól is ezt várja el.

6. Amennyiben a tábor a kormányzati intézkedések miatt esetlegesen meghiúsul, és emiatt a gyerek nem tud részt venni a programon, abban az esetben a táborra befizetett teljes összeg a szülő részére vissza jár.

7. Amennyiben a táborozás ideje alatt COVID19 vírus tünetei észlelhetőek a táborozón, azonnal elkülönítjük és szülőnek kötelessége őt haladéktalanul elvinni a táborból. Teljes gyógyulásig a táborba vissza nem hozható, a gyógyultságról orvosi igazolást kérünk.