Freshlife Sport- és Élménytábor Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Freshlife Szabadidősport- és Életmód Egyesület (székhely: 2013 Pomáz, Előd utca 19., statisztikai számjel: 18714997-9312-529-13, adószám: 18714997-1-13, nyilvántartást vezető szerv: Budapest Környéki Törvényszék, szervezet nyilvántartási száma: 13-02-0004818, országos azonosító: 1400/60519/2006/2300000725518, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az általa kezelt személyes adatok tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a gyermekeket (a továbbiakban: Gyermek) és a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülőket (a továbbiakban: Szülő)/törvényes képviselőket (a továbbiakban Gyermek és Szülő/Törvényes képviselő együttesen: Érintettek) -az általa kezelt személyes adatokról, -a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint -az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az adatok kezelését a Freshlife Szabadidősport- és Életmód Egyesület végzi.

Adatkezelő adatai:

Freshlife Szabadidősport- és Életmód Egyesület

székhely: 2013 Pomáz, Előd utca 19.

statisztikai számjel: 18714997-9312-529-13

adószám: 18714997-1-13

nyilvántartást vezető szerv: Budapest Környéki Törvényszék

szervezet nyilvántartási száma: 13-02-0004818

országos azonosító: 1400/60519/2006/2300000725518

honlap: www.freshlife.hu

elektronikus cím: info@freshlife.hu

2. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a Honlapon valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások, illetőleg az Adatkezelő által szervezett táborok igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a 3.1.4. pontban meghatározott esetben, illetve a tábor díjáról kiállított számla megőrzése (5 év) esetén a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése (kötelező adatkezelés). Amennyiben a gyermek nem töltötte be a 18. életévét, hozzájárulása csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy törvényes képviselő adta meg, illetve engedélyezte. A gyermeket természetesen megilleti a jog, hogy amikor a 18. életévét betölti, úgy adatainak kezeléséhez adott szülői hozzájárulást megerősítse vagy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen és kérje azok törlését. Tekintettel arra, hogy a Freshlife Egyesület keretein belül szervezett táborokban, eseményeken kizárólag 8-14 éves gyermekek vehetnek részt, így önállóan érvényes hozzájárulást a gyermekek – részvétel a tekintetében – nem tehetnek, helyettük a szülő (szülői felügyeletet gyakorló szülő), vagy ennek hiányában a törvényes képviselő jogosult a gyermek nevében az adatai kezeléséhez szükséges, a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulást megadni.

Az Érintett az adatkezeléshez való hozzájárulást bármikor visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli mind a szülő, mind pedig a gyermek valamennyi személyes adatát. Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.

3. KEZELT ADATOK KÖRE, IDEJE, CÉLJA

3.1. Az Adatkezelő által szervezett táborban való részvétellel összefüggő adatkezelés

3.1.1. Szülői nyilatkozat

Adatkezelés célja: A Szülői/Törvényes képviselői nyilatkozat bekérésének célja annak tanúsítása, hogy a Szülő/Törvényes képviselő a megnevezett gyermek táborban való részvételét kéri, illetve, hogy a táborban való részvétel feltételeit megkapta, megismerte, elfogadja.

Kezelt adatok köre: Szülő neve, lakcíme, illetve a gyermek neve.

Adatkezelés ideje: A Szülő/Törvényes képviselő bármikor kérheti ezen adatok törlését az Adatkezelőhöz intézett írásbeli kérelmével. Amennyiben Szülő/Törvényes képviselő törlési kérelemmel nem fordul Adatkezelőhöz, úgy Adatkezelő az adatokat a tábor utolsó napjától számított legkésőbb 5 évig megőrzi, ezt követően visszaállíthatatlan módon megsemmisítésre kerül.

Adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Szülő/Törvényes képviselő önkéntes hozzájárulása.

3.1.2. Jelentkezési lap kitöltése

Adatkezelés célja: A gyermek Adatkezelő által szervezett táborban való részvételének biztosítása, jelentkezésének rögzítése, a jelentkezések számától függően várólistára helyezése, tájékoztató üzenetek küldése.

Kezelt adatok köre:

– Gyermek neve, születési ideje, lakcíme, a gyermek hányadik osztályt végzett, gyermek TAJ száma, gyermek édesanyjának neve, állampolgársága (amennyiben nem magyar)

– Szülő (szülői felügyeletet gyakorló szülő)/ Törvényes képviselő neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe (amin napközben elérhető).

Adatkezelés ideje: A Szülő/Törvényes képviselő bármikor kérheti ezen adatok törlését az Adatkezelőhöz intézett írásbeli kérelmével. Amennyiben Szülő/Törvényes képviselő törlési kérelemmel nem fordul Adatkezelőhöz, úgy Adatkezelő az adatokat a tábor utolsó napjától számított legkésőbb 5 évig megőrzi, ezt követően visszaállíthatatlan módon megsemmisítésre kerül.

Adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Szülő/Törvényes képviselő önkéntes hozzájárulása.

3.1.3. Nyilatkozat gyermek távozásának szabályairól

Adatkezelés célja, kezelt adatok köre: Amennyiben nem a Szülő viszi el a táborból a gyermeket, hanem egy általa megbízott személy, akkor a Szülő köteles a megbízott személy nevének és telefonszámának megadására. A Szülő ez esetben köteles gondoskodni arról, hogy tájékoztassa a megbízott személyt arról, hogy adatai e célból megadásra kerülnek Adatkezelő részére.

Adatkezelés ideje: A Szülő/Törvényes képviselő, a megbízott személy bármikor kérheti ezen adatok törlését az Adatkezelőhöz intézett írásbeli kérelmével. Amennyiben bármely érintett törlési kérelemmel nem fordul Adatkezelőhöz, úgy Adatkezelő az adatokat a tábor utolsó napjától számított legkésőbb 5 évig megőrzi, ezt követően visszaállíthatatlan módon megsemmisítésre kerül.

Adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

3.1.4. Egészségügyi nyilatkozat a táborban való részvételhez

Adatkezelés célja: A Szülő által annak igazolása, hogy a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapottal rendelkezik a táborozás megkezdése előtt az alább meghatározott adatok megadásával a 12/1991. (V.18.) NM rendeletnek megfelelően, továbbá szükség esetén egészségügyi ellátás érdekében orvosi szakellátás igénybevétele.

Kezelt adatok köre:

– gyermek neve, születési dátuma, lakcíme, TAJ száma

– Szülő/törvényes képviselő neve, lakcíme, telefonos elérhetősége.

– valamint azon tünetek, betegségek megnevezése, melyet a Szülő a kitöltés során az egészségügyi nyilatkozatban megjelölt.

Adatkezelés ideje: A Szülő/Törvényes képviselő bármikor kérheti ezen adatok törlését az Adatkezelőhöz intézett írásbeli kérelmével. Amennyiben Szülő/Törvényes képviselő törlési kérelemmel nem fordul Adatkezelőhöz, úgy Adatkezelő az adatokat a tábor utolsó napjától számított legkésőbb 5 évig megőrzi, ezt követően visszaállíthatatlan módon megsemmisítésre kerül. Adatkezelés jogalapja: a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) NM rendelet 4.§ (2) és (2a) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, hozzájárulás beszerzésére nincs szüksége Adatkezelőnek.

3.2. Kapcsolatfelvétel

Adatkezelés célja: Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy az Adatkezelővel felvegye a kapcsolatot a szervezett eseményekkel összefüggő érdeklődés, általa fontosnak tartott információ kérése jelentkezés előtt vagy szükség esetén panaszkezelési célokból.

Kezelt adatok köre: Attól függően változik, hogy a kapcsolatfelvétel során az Érintett milyen adatokat bocsát az Adakezelő részére.

Adatkezelés ideje: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése az adatok önkétes megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha az Érintett személy nem kéri a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatainak törlését, úgy Adatkezelő – kivéve panasz levél esetén – az adat megadásától számított 10 évig tárolja, ezt követően törli rendszeréből. Kivételt képeznek a panaszlevelek, melynek megőrzési ideje 5 év.

3.3. Egyéb célú adatkezelés

3.3.1.Táborban készített fényképek és videófelvétel

Adatkezelés célja: A Szülő előzetes beleegyezése esetén a Táborozó gyermekek táborban való részvételének megörökítése, valamint az elkészül fényképek, felvételek felhasználása az Adatkezelő által a saját programjait, eseményeit, táborait népszerűsítő anyagaiban.

Kezelt adatok köre: gyermekről, felügyelőkről, munkatársainkról, a Tábor lebonyolításában résztvevő személyekről készült fénykép és videófelvétel.

Adatkezelés ideje: a felvételeket Adatkezelő mindaddig megőrzi, amíg az Érintett a felvételek törlését nem kéri. Kérelem hiányában Adatkezelő a felvételeket, legfeljebb a felvétel készítésének idejétől számított 10 évig tárolja.

4.ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

5. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonságos tárolása érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

6. FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

6.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

A Szülőnek/Törvényes képviselőnek és 18. életév betöltése esetén a gyermeknek (Érintett) joga van ahhoz, hogy

– Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse.

– Ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Az Érintett személy az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg az Érintett személy részére.

Az Érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől arról, hogy

– milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig kezeli,

– Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Adatkezelő az Érintett személy kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött elektronikus levélben teljesíti.

Adatkezelő az esetlegesen papíralapon kért személyes adatok másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett személy részére. Az Érintett személy által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével, módjával stb. nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

6.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Érintett személy írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a kérelmező által, írásban vagy az Adatkezelő irodájában személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi a kérelmező által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot korábban közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő a kérelmezőt e címzettek adatairól tájékoztatja.

6.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Érintett személy írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha

– vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

– az adatkezelés jogellenes, és az Érintett személy ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

– Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

– az Érintett személy tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett személy hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő az Érintett személyt, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja

6.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Érintett személy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintett személyre vonatkozó személyes adatokat, ha az alább és a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll:

i. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

ii. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

iii. Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre;

iv. Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik;

v. a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli;

vi. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett személy a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az Érintett személy megkapja és a továbbiakban felhasználja Adtakezelő rendszerében megtalálható és az Érintett személy által közvetlenül megadott adatait, saját céljaira és általa meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az Érintett személy által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs (pl. statisztikai adatok stb.). Az Érintett személy a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat:

– tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

– jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,

– kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Érintett személy kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az Érintett személyesen Adatkezelő székhelyén megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő be tudja azonosítani az igénylő Felhasználót a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az Érintett személy e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg a Adatkezelő részére, tehát olyan adatokra nem terjed ki, amely a megadott adatok felhasználásával képződött Adatkezelőnél. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Érintett személy e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását.

6.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett személy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az Érintett személy tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a személyes adatokat Adatkezelő törli rendszeréből. Az Érintett személy tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud.

6.7. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a 6.1. – 6.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérelmező Érintett személyt a hozott intézkedésekről (teljesíti vagy elutasítja a kérelmet). Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő, a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérelmező Érintett személyt. A hozott intézkedésről Adatkezelő minden esetben értesíti az Érintett személyt, az Érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett személy jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja. A gyermekek által benyújtott kérelmet Adatkezelő csak abban az esetben teljesíti, ha a kérelmet a Szülő/Törvényes képviselő írásban jóváhagyja és hozzájárul a kérelemben foglaltak teljesítéséhez vagy ha a Szülő/Törvényes képviselő és gyermek közös kérelmet terjesztenek elő. Az Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintett. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. Az Érintett személy az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

a. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat panaszával vagy

b. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

A pert az Érintett személy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A pert a gyermek helyett a Szülő/Törvényes képviselő jogosult megindítani.

8. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (pl. hecker támadás). Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság (NAIH) tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét, számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítás érdekében megtett intézkedéseket. Adatkezelő egy incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve – indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintett személyt és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Honlapon keresztül emailben történő előzetes értesítés mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba az Érintettel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen írásban tiltakozik.

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, Adtakezelő jogosult az Érintett személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2021. 05. 03.